Latest SMS Jokes And Text Messages


Milun ki arzoo - Urdu Poetry SMS

Milùn ki arzøø krnà säfr ki jùstjù krna'

Jø tùm mayøøs hø jaø tø mùjhe se gùftgù krnà'
¥e àksr hø bhi jàtà hày, k køi khø bhi jàtà hày'
MUQDR kø stàøø gey tø phir ye sø bhi jàtà hày'
Agr tum høslà rkhø, WAFA kà silsilà rkhø

jø tùm se pyàr kr bàthy tø ùn se ràbtà rkhø'
Men ye dàwày se kehta hø kàbhi Nàkàm nà hø gày
MUHABT ko sàmajh jàø kàbhi bàdnàm nà hø gày'"