Latest SMS Jokes And Text Messages


Hum tumhare nana nahi - Faraz SMS

Mèrè Nänä nè yè kèh kè mùjh sè rishtä tör diä Färäz...
Mööng Phäli mè dänä nähi, hùm tùmhärè NANA nahi...!